Lomo

posted on 16 Jun 2010 16:44 by airkino in OTHER

Air_kino Exteen version2 ... soon

posted on 16 Jun 2010 16:07 by airkino in OTHER

ไม่ได้เข้ามาสามปี อะไรยังไง ทำตรงไหน ไม่รู้เรื่องเลย

 จะพยายามนะค๊า ~~~ ~~~